Otwarcie 20.08.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano 19.07.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 24.07.2019 r.

Opublikowano: 21.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 05.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 11.02.2019r. Wykonanie robót budowlanych: „Budowa carportów stalowych na parkingu głównym oraz budowa konstrukcji wsporczych dla posadowienia turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych” w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 5.02.2019 r. na 11.02.2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 25.01.2019 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 11.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 28.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Otwarcie 07.11.2018- Dostawa czasopism zagranicznych oraz bazy ISSN w 2019 roku dla Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie_UZP

SIWZ

Opublikowano: 08.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 20.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 14.11.2018- Dostawa czasopism krajowych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Świętokrzyskiej w 2019 roku

Zmiana terminu składania ofert z 07.11.2018r. na 14.11.201r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie_UZP

SIWZ

Opublikowano: 05.11.2018r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ- modyfikacja 1

Opublikowano: 14.11.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 26.11.2018r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejzej oferty

Otwarcie 14-09-2018 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w DS. Mimoza; DS. Filon oraz wykonanie monitoringu wizyjnego Bazy Działu Zaplecza Technicznego Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 17.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano : 19.10.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Opublikowano: 29.10.2018r.

Sprostowanie – dot. „Informacja o rozstrzygnięciu postępowania”

Opublikowano: 07.11.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 12.09.2018 – Wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont instalacji CO”

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 7.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 13.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 21.09.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 6.04.2018 r. – Świadczenie usług konserwacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 06.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 12.04.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania