Otwarcie 08.01.2021 Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20uniwerslanej%20maszyny%20wytrzymalosciowej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 21.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dnia:18.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 16.10.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS179-431593 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 09.09.2020r. – Dostawa komputera przenośnego dla Politechniki Świętokrzyskiej- w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 24.08.2020r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano dn 09.09.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn 17.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 21.07.2020r. – Dostawa tunelu aerodynamicznego z wentylatorem oraz dostawa generatorów i momentomierzy z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano dn. 21.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn 29.07.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 20.07.2020r – Wykonanie robót budowlanych obejmujący remont dwóch mieszkań przy ulicy Jarzębinowej w Kielcach dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 20.07.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 07.08.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 31-07-2020r. Dostawa oprogramowania do przetwarzania obrazów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz.U.

SIWZ

Opublikowano dn. 31.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn 14.09.2020r:

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Otwarcie 08-07-2020r. Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego, przenośnego z wzorcami i wyposażeniem dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 08.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 23.07.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 22.06.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Zamawiającego

Ogłoszenie TED – 2020/S 093-221594

Opublikowano: 14.05.2020 r.

Modyfikacja SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Opublikowano: 18.05.2020 r.

Opublikowano:22.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 02.01.2020 r. – Dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji oraz rolet okiennych w pomieszczeniach dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 11.12.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 12.12.2019 r.

Odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 23.12.2019 r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 02.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 20.01.2020 r.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 31.07.2019 Usługa wykonania ramy spawanej wraz z zamontowaną na prowadnicach szufladą spawaną i dwóch zespołów podpór o konstrukcji nożycowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 31.07.2019r:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 05.08.2019r.:

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania