Otwarcie 02.11.2020 r. Dostawa środowiska testowo-badawczego przygotowanego do sprzętowej i programowej symulacji kompleksowych systemów call/contact center dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 19.10.2020 r. na 2.11.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 14.10.2020 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Opublikowano 19.10.2020 r.

Opublikowano 2.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 17.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 16.09.2020 Modyfikowano: 17.11.2020
Autor: Publikujący: Monika Dziedzic Modyfikujący: