Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 07.08.2020r.

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.08.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

termin składania ofert 14.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 24.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze – Baza konkurencyjności

Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych ECB*L (I i II stopień) wraz z egzaminem certyfikującym w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 03.07.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 09.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 14.07.2020 r.

Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty