Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie oprogramowania: SolidWroks Electrical 2D w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w formie zdalnej (online)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 18.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 25.11.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Instalator słonecznych systemów grzewczych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mstarzomska@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe Instalator słonecznych systemów grzewczych

Klauzula informacyjna

Opublikowano dn. 22.10.2020r:

Informacja z otwarcia ofert

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach ARiMR przy ulicy Warszawskiej 430 w Kielcach

Ofertę zgodną z załączonym wzorem oferty oraz kosztorys ofertowy, można przesłać drogą mailowa na adres durin@tu.kielce.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub w pokoju nr 22, budynek dydaktyczny D, w terminie do 02.11.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty 

Wzór Umowy

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „FlexSim 3” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Wykonawcy

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula Informacyjna

Opublikowano: 21.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania