Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

termin składania ofert 15.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej „Ocena projektów biznesowych” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 11.03.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty