Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu „Statistica – kurs podstawowy” oraz „Statistica – kurs zaawansowany” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 25.01.2021 r.

Klauzula Informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 21.01.2021 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności_PO ZMIANACH

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami_PO ZMIANACH

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją wsporczą – dla projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (nr RPSW.01.01.00-26-0001/20)

termin składania ofert 28.01.2021 r.

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług tłumaczeń tekstów pisemnych z języka polskiego na język angielski i korekty językowe tekstów pisemnych sporządzonych w języku angielskim w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, geodezji i kartografii, odnawialnych źródeł energii, teledetekcji, fotogrametrii i energetyki

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mcedro@tu.kielce.pl do dnia 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Umowa

Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu FlexSim 3 oraz Flexim 4 w formie zdalnej, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International; moduł I: szkolenie Agile Facilitation Foundation certyfikowany przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 28.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 04.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania