Otwarcie: 05-07-2021r. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę instalacji wentylacji w budynku dydaktycznym A na potrzeby Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]