Otwarcie 15.01.2021 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu „Tekla Structures” dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 18.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 01.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 11.01.2021 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 29.12.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 05.01.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 26.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 03.02.2021 r.

Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 08.01.2021 Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20uniwerslanej%20maszyny%20wytrzymalosciowej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 21.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dnia:18.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 18.01.2021 r. Dostawa mobilnego stanowiska do audytu instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem symulacji światła, elektroluminescencji, termowizji, itp dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 18.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 21.01.2021 r.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 29.12.2020 Dostawa emitera do mikroskopu skaningowego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji projektu „ Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (Slildig AE), POIR.01.01.01-00-1019/19

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20emitera%20do%20mikroskopu%20skaningowego 

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano dn. 29.12.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 11.01.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie 19.01.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 606784-2020 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 20.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 18.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania