Otwarcie 04.12.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS214-523768 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 04.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 02.12.2020 r. Dostawa aparatury do wykrywania i analizy dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 20.11.2020 r. na 02.12.2020 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 16.11.2020 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

Opublikowano 2.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 01-12-2020r. Budowa budynku magazynowego na sprzęt sportowy w ramach budowy stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn. 23.11.2020r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Opublikowano dn. 27.11.2020r.:

Odpowiedzi 2

Opublikowano dn. 02.12.2020r.:

Informacja z otwarcia

Otwarcie 30.11.2020r. Dostawa wielodostępowego sieciowego węzła obliczeniowego do modelowania i symulacji procesów obróbki laserowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED o zamówieniu

SIWZ

Opublikowano dnia 01.12.2020r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 27.11.2020r. – Dostawa komponentów badawczych i urządzeń do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Dostawy – 502085-2020 – TED

SIWZ

Opublikowano dn. 27.11.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 25.11.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS207-502228 – Ogłszenie TED

SIWZ

Opublikowano:25.11.2020 r,

Informacja z otwarcia ofert