OGŁOSZENIE o postępowaniu ofertowym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania: 10 marca 2021 r. o godz. 14.30.
 3. Rodzaj, typ i ilość przedmiotów sprzedaży: Wykaz zbędnych składników majątku (załącznik nr 1).
 4. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży:
  1) Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 i 21, w dni robocze w godz. 9-14,
  po wcześniejszym uzgodnieniu,
  2) osoba do kontaktu: wg Wykazu
 5. Oferta zakupu winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym
  (załącznik nr 2).
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  1) oferty zakupu w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie ofertowe AEIZ-248-L-1/21” należy składać w dni robocze w godz. 9:00-14:00 do dnia 10 marca 2021 r. w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: wkurtek@tu.kielce.pl,
  2) termin związania ofertą: 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  3) oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 8. Inne informacje:
  1) postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji zagospodarowania oraz likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku (Zarządzenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Nr 95/20 z dnia 21 października 2019 r.),
  2) podana kwota jest wartością szacunkowa i nie jest ceną wywoławczą,
  3) dopuszcza się składanie ofert częściowych,
  4) o odrzuceniu oferty zawiadamia się niezwłocznie oferenta jeżeli:
  a) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  b) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  5) wybiera się:
  a) oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, lub
  b) organizuje dodatkowe postępowanie ofertowe pomiędzy oferentami w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  1) umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty,
  2) nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić przelewem cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury,
  3) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 10. Klauzula informacyjna (ogólna) o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej – www.tu.kielce.pl/RODO.

Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych składników majątku

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego wraz z częścią przyległej wiaty o powierzchni ok. 100 m2  

 1. Politechnika Świętokrzyska oferuje wynajem budynku magazynowego o łącznej powierzchni 102,29 m2. Budynek znajduje się na ul. Studenckiej, nie posiada ogrzewania, nie jest wyposażony w instalacje. Na ścianie szczytowej budynku znajduje się przyłącze elektryczne z którego można zasilić instalacje wewnętrzne, do wykonania we własnym zakresie. Politechnika Świętokrzyska planuje wykonać remont elewacji i poszycia dachowego.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na najem lokalu o powierzchni 17,58 m2 w budynku A w celu prowadzenia punktu usługowo – handlowego dla pracowników i studentów  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 17,58 m2. Lokal znajduje się na I piętrze w budynku dydaktycznym A, wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal nie jest wyposażony w meble. Istnieje możliwość podłączenia
  do sieci internetowej.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

 • Samochód osobowy (minibus) Ford Transit 100 2,5D

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach informuje o możliwości nabycia zbędnego wyposażenia Domu Studenta nr 7 „PROTON”:

 1. Wykaz zbędnego wyposażenia Domu Studenta nr 7 PROTON stanowi załącznik do ogłoszenia.
 2. Oferta winna zawierać:
  1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko (osoba fizyczna) / nazwa podmiotu, adres, telefon kontaktowy,
  2) wykaz składników majątku objętych ofertą ze wskazaniem ilości i ceny jednostkowej
  3) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
 3. Oferty zakupu należy składać w Biurze Kanclerza (Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. 31 bud. D) do dnia 19 grudnia br. do godz. 14.00
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta zakupu wyposażenia DS. Proton”.
 4. Składniki majątku można oglądać w Domu Studenta nr 7 w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w dniu 17 grudnia w godz. 9-14. Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela mgr Józef Wzorek (kierownik DS.-u)
  – tel. 41 34-24-710.
 5. Rozpatrzenie ofert odbędzie się 20. grudnia 2019 r. W przypadku zainteresowania tym samym składnikiem majątku przez co najmniej dwóch wnioskodawców – decyduje wysokość zaoferowanej ceny.
 6. Nabywca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest zapłacić za nabywane składniki majątku w ciągu 7 dni od otrzymania faktury. Wydanie następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
 7. Politechnika Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość wycofania ze sprzedaży poszczególne składniki majątku na każdym etapie postępowania.

Wykaz zbędnych składników z DS Proton