Otwarcie 07.01.2019r. – Dostawa sprzętu laboratoryjnego: System do współrzędnościowych pomiarów obiektów budowlanych, w tym przemieszczeń pod obciążeniem; Optyczny system pomiarów współrzędnych 3 D; Optyczny system pomiarowy; System naziemnego skanowania laserowego; Uchwyty (szczęki) do siłownika hydraulicznego 100 T umożliwiające badanie elementów stalowych np. zbrojenia betonów dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zmiana terminu składania ofert z 21.12.2018 r. na 07.01.2019 r.

Ogłoszenie- 507414-2018 – TED

SIWZ

W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik nr 4 Oświadczenie JEDZespd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 

Opublikowano 14.12.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Otwarcie 20.12.2018 r. – Dostawa Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie – 505194-2018 – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

W celu wypełnienia formularza załącznik nr 4 JEDZ utworzonego przez Zamawiającego Wykonawca pobiera załącznik nr 4 Oświadczenie JEDZespd-request.xml dostępny pod ogłoszeniem na Platformie Logintrade i następnie importuje plik xml na stronie:  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA WYKONANIE dokumentacji projektowej ochrony radiologicznej pomieszczenia Laboratorium Radiologii i Tomografii Komputerowej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem) w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa1: „Innowacja i Nauka”; Działania 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”

Termin składania ofert 15.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 13.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2019 w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjnosci

opublikowane 5.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 15.10.2018 Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 16.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 24.10.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części II – VIII

Opublikowano: 30.10.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie części I

Otwarcie 17.10.2018 r. Dostawa komputerów przenośnych dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 17.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 18.10.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania