Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego na najem lokalu o powierzchni 24,13 m2 w budynku B w celu prowadzenia punktu usługowo – handlowego dla pracowników i studentów  Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 1. Zamawiający – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce
 2. Przedmiotem zamówienia jest najem lokalu mieszczącego się w siedzibie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach o łącznej powierzchni 24,13 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku dydaktycznego B, wyposażony jest w instalację elektryczną. Lokal nie jest wyposażony w meble, sprzęt ksero, itp. Istnieje możliwość podłączenia do sieci internetowej.

Przeznaczenie lokalu –  powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieokreślony, w celu prowadzenia działalności usługowo – handlowej dla pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Działalność polegać będzie na świadczeniu usług poligraficznych i  introligatorskich oraz sprzedaży artykułów piśmiennych przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00 od października do czerwca oraz w miesiącach  wakacyjnych lipiec, sierpień, wrzesień od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wynajmujący oczekuje świadczenia następujących usług:

 • Drukowanie na dużych formatach A4 – A0,
 • Skanowanie,
 • Usługi kserograficzne,
 • Oprawa prac dyplomowych, bindowanie,
 • Sprzedaż artykułów piśmiennych.
 1. Najemca będzie prowadził powyższą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Najemca będzie utrzymywał lokal w należytym stanie technicznym.
 3. Pomieszczenie jest do obejrzenia w dniu: 20.03.2018  w godz. 1000 – 1300

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: mgr Alicja Stankowska – kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego; tel. 41 34 24 271, 602 342 050

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce budynek D
  nr 31 – Biuro Kanclerza, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy w budynku „B”.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25 – 314 Kielce budynek D pok. Nr 31 w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10.30
 3. Kryterium wyboru oferty:

– cena za 1 m2 wynajmowanej powierzchni –100 % .

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
  1. nazwę i adres oferenta, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  2. oferowany czynsz najmu (bez energii elektrycznej) za 1 m2 miesięcznie netto w PLN,
  3. oferowany czynsz za całą powierzchnię najmu (bez energii elektrycznej) netto,

Wymienione wyżej dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 1. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.
 2. Zasady najmu lokalu:
  1. Szczegółowe zasady najmu określać będzie umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a oferentem wybranym w drodze przetargu. Najemca powinien rozpocząć prowadzenie punktu usługowo – handlowego od dnia 04.2018 r.
  2. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Czynsz najmu lokalu będzie ustalony na poziomie zadeklarowanym przez oferenta w wybranej ofercie. Stawka czynszu obejmować będzie koszt utrzymania technicznego nieruchomości, koszty ochrony obiektu i kontroli dostępu do obiektu, koszty dostawy energii cieplnej, koszt zużycia wody i odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości, itp. Szczegóły dotyczące zasad rozliczeń zostaną zapisane w umowie na najem lokalu.
  4. Wszelkie ewentualne adaptacje wymagają uprzedniej zgody Wynajmującego. Nakłady i ulepszenia związane na stałe z pomieszczeniem, wykonane przez Najemcę, przechodzą na rzecz Wynajmującego.
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do akceptacji wizualizacji wystroju wynajmowanych pomieszczeń.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Publiczna Prezentacja Założeń Projektu „Repozytorium Instytucjonalne Politechniki Świętokrzyskiej”

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prezentacja odbędzie się w dniu 14.06.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach sala nr 34 (parter).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie udziału do Pani mgr Jolanty Sobielgi na adres e-mailowy: bibjs@tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.06.2017 r. (w treści zgłoszenia proszę podać: swoje imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktu oraz adres reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Udział w prezentacji zostanie potwierdzony pocztą e-mailową.

Przebieg prezentacji utrwalony zostanie za pomącą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel. +48 41 34 24 483
library@tu.kielce.pl