Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018 @ 09:27

Projekt „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” nr POWR.03.05.00-00-Z202/17


Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 – Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowity koszt realizacji projektu – 7 632 168,98 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków europejskich – 6 432 392,02 zł

Okres realizacji – maj 2018 r. ÷ kwiecień 2022 r.


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni m.in. poprzez: doskonalenie oferty i jakości edukacji oraz możliwości rozwoju kompetencji studentów, podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie unowocześniania dydaktycznych i informatycznych metod pracy ze studentami, podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej PŚk oraz doskonalenie systemu zarządzania zapewniającego skuteczne i sprawne funkcjonowanie Uczelni


Cele szczegółowe:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej
 2. kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych PŚk
 3. kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych Politechniki Świętokrzyskiej
 4. wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych PŚk
 5. podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej PŚk
 6. podnoszenie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej PŚk
 7. wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią
 8. podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie obsługi studentów oraz pracy administracji
 9. podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie zarządzania i współpracy z biznesem
 10. udoskonalenie procesów zarządzania Uczelnią
Informację wytworzył:
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk
kierownik projektu
dnia 14.06.2018

Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018 @ 09:27

Projekt „Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty” 

[Umowa nr POIR.04.01.02-00-0041/17 z dnia 20 kwietnia 2018 r.]


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014÷2020

Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo–badawcze


Cel szczegółowy

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych

Okres realizacji kwiecień 2018÷wrzesień 2020

Całkowity koszt realizacji projektu – 3 382 075,17 zł

Wartość dofinansowania projektu   – 2 936 405,19 zł


Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu obsługi turystów zwiedzających parki rozrywki. Budowa systemu oparta zostanie o najnowsze rozwiązania z zakresu technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things). W swojej ostatecznej formie system będzie zawierał szereg funkcji usprawniających proces obsługi klienta w ośrodkach oferujących atrakcje turystyczne o unikalnych walorach przyrodniczych i / lub tematycznych. Planowane jest stworzenie produktu charakteryzującego się elastycznością, skalowalnością, niezawodnością, tolerancją na błędy oraz wysokim poziomem cyberbezpieczeństwa.

Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska (Lider) i 2P–INFO sp. z o.o. Kielce

Informację wytworzył:
Maciej Skrzypczak
kierownik Działu Projektów Badawczo-Rozwojowych
data wytworzenia 14.06.2018

Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2018 @ 09:26

Projekt Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe
inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego”

Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020

Oś Priorytetowa I – Innowacja i nauka

Działanie 1.1 – Wsparcie Infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R)

Cel szczegółowy – Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej

Całkowity koszt realizacji projektu – 75 510 000,00 zł

Wartość dofinansowania projektu   – 66 854 453,76 zł

Okres realizacji styczeń 2017 r. ÷ grudzień 2020 r.


W skład Centrum wchodzić będzie 12 laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej, w tym:

 • 6 laboratoriów istniejących w strukturach PŚk, które zostaną zmodyfikowane i doposażone aparaturowo
 • 6 laboratoriów nowo utworzonych

Głównymi celami bezpośrednimi projektu są:

 • 1) zbudowanie interdyscyplinarnego unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo-rozwojową
 • 2) utworzenie zaplecza naukowo-badawczo-wdrożeniowego głównie dla przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego
 • 3) dostępność wytworzonej infrastruktury badawczo-rozwojowej dla zainteresowanych podmiotów na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach
 • 4) zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw prowadzącej do wytworzenia oraz przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług
 • 5) wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce regionu
 • 6) wdrożenie mechanizmu umożliwiającego Politechnice Świętokrzyskiej wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności gospodarczej oznaczającego zdolność do generowania przychodów z prowadzenia działalności badawczej
 • 7) wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • 1) rozbudowę istniejącej hali laboratoryjnej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • 2) dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej na potrzeby 12. specjalistycznych laboratoriów badawczych
 • 3) przebudowę węzła komunikacyjnego na terenie kampusu PŚk (wjazd na Parking Główny PŚk)
 • 4) budowę – na Parkingu Głównym PŚk – konstrukcji wsporczych pod instalację paneli fotowoltaicznych wraz z ich montażem oraz podłączeniem do sieci energetycznej Uczelni
 • 5) budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w tym szybkiego ładowania) wraz z miejscami postojowymi
 • 6) instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Informację wytworzył:
Dorota Wiścicka
kierownik Działu Projektów Infrastrukturalnych
dnia 14.06.2018